DownSouth Motorsports - Radflo 2.5 Smooth Body Shock